แชร์หน้านี้

พัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

 

วันนี้(24มิ.ย.) นายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาลาว ที่ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติราชการจังหวัดชายแดน จำนวน 90 คน เข้าอบรม

นางรัตนา อุบลสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า จากการประชุม อ.พ.ก.ฯ ครั้งที่ 4 /2556ม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะภาต่างประเทศเพื่อนบ้านหรือขอหารือ ซึ่งที่ประชุมฯได้อภิปรายและมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าสำนักงาน ก.พ. สามารถดำเนินหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้แก่กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่ชายแดน หรือผู้ที่มีภารกิจที่ต้องติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำ โดยออกแบบหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะเทคนิคและบทสนทนาที่จำเป็นประจำโดยทันที ประมาณ 40-50 ประโยค สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรที่จะจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ในเขตชายแดน และผู้ที่มีภารกิจต้องติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถนำทักษะที่ได้ไปอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญและปรับใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ประชามคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นฐานแก่บุคคลากรข้าราชการในจังหวัดชายแดน ให้มีความเข้าใจวัฒนธรรมของประขาชนของประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมในหลักสูตรทักษะภาษากัมพูชา หลักสูตรทักษะภาษาเวียดนาม หลักสูตรทักษะภาษาลาว หลักสูตรทักษะภาษาเนียนมาร์ และหลักสูตรทักษะภาษาฮาซามาเลเซีย 

ซึ่งวันนี้ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นการอบรมฝึกทักษะภาษาลาว ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน 14 ชั่วโมง

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง ของจังหวัดอุดรธานี บน Facebook คลิกที่นี่!!